1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του «opticallab-eshop», με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος εφόσον τοιούτο δεν παραχωρείται ρητά στους παρόντες όρους. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου όπως περιέχονται και περιγράφονται στην ιστοσελίδα www.opticallab-eshop.gr ανήκουν στο «opticallab-eshop» ή σε τρίτα μέρη τα οποία νομίμως έχουν συμβληθεί. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας ανεξαιρέτως και ανεπιφύλακτα.

2. Προσωπικά Δεδομένα

Το «opticallab-eshop» εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ,ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και
τις πληροφορίες που υποβάλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας κατά τις διατάξεις ν. 2472/97 διαγράφονται οριστικά.
Με την υποβολή οιασδήποτε πληροφορίας , υλικού ή αιτήματος στον διαχειριστή της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι το υλικό προορίζεται για την εξυπηρέτηση της εμπορικής συναλλαγής με την ιστοσελίδα κι την εταιρία η οποία διαχειρίζεται την ιστοσελίδα «opticallab-eshop» δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή,
παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση. Ο έμπορος δεσμεύεται να ελέγξει για την δυνατότητα εξυπηρέτησης του αιτήματος , μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι τα ως άνω υποβληθέντα στοιχεία είναι πράγματι αληθή , ενώ δεν δύναται να μην εξετάσει το αίτημα εφόσον δεν προκύπτει επαρκώς η βασιμότητα και το ακριβές των λοιπών στοιχείων που συνυποβάλλονται, ιδίως δε τα στοιχεία επαλήθευσης της πληρωμής.

3. Ασφάλεια Συναλλαγών

Το «opticallab-eshop» αναλογικά με τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει φρόντισε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια, στο πεδίο των τεχνικών δυνατοτήτων της ιστοσελίδας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.
Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, το «opticallab-eshop» χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer).Το SSL θεωρείται ως ο πλέον αξιόπιστος φορέας για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Κατά την πληροφόρηση που παρέχει ο κατασκευαστής του συστήματος, , με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείται στο site μας κωδικοποιείται πριν βγεί online διερευνούμενης κι της αυθεντικότητας του μηνύματος και του server.
Τα SSL βγαίνουν σε 2 κλίμακες, 40-bit και 128-bit. Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα, τόσο πιο δύσκολο είναι να παραβιαστεί το κωδικοποιημένο μήνυμα.
Η ιστοσελίδα με την οποία συναλλάσσεστε χρησιμοποιεί SSL 128-bit, το οποίο είναι ένα τρισεκατομμύριο φορές ισχυρότερο από τα αντίστοιχα των 40-bit.
Επίσης, το σύστημα συναλλαγών του «opticallab-eshop» διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό προστασίας από τη Thawte, μια διεθνώς αναγνωρισμένη ως ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της παροχής προστασίας συναλλαγών και δεδομένων μέσω internet.
Χαρακτηριστικό της χρήσης πιστοποιητικού προστασίας (εν προκειμένω από την Thawte) είναι η παρουσία ενός γραφήματος μικρού λουκέτου , εμφαινόμενο στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σας, κάθε φορά που εισέρχεστε σε σελίδα κι επιχειρείτε συναλλαγή στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό βεβαιώνεται ότι η συναλλαγή σας προστατεύεται.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του «opticallab-eshop» διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

4. Περιορισμός Ευθύνης

Το «opticallab-eshop» έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει τεχνικά σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και
απεικόνισης). To «opticallab-eshop» δεν δύναται να εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, για λόγους οι οποίοι δεν συνδέονται με την πρόθεση της ιστοσελίδας αλλά αποκλειστικά με την τεχνική δυνατότητα αποτύπωσης.

5. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το «opticallab-eshop» διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιεί ή να ανανεώνει ανά πάσα δεδομένη στιγμή τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να
επικαιροποιεί το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

6. Οροι – πολιτικές επιστροφών

Σε περίπτωση πού κάποιο από τα προϊόντα που σας απεστάλη, πρέπει να αντικατασταθεί, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του.
Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην διεύθυνση επικοινωνίας , η οποία σας γνωστοποιείται στην παρούσα ιστοσελίδα , χωρίς δαπάνη της τελευταίας κι πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία, δηλαδή τόσο το προϊόν όσο και η συσκευασία (ή θήκη) του προϊόντος να μην έχουν υποστεί υλικές ζημίες (γρατσουνιές, λεκέδες, κτλ.).
Να μην έχει αφαιρεθεί ή σκιστεί η ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που είναι κολλημένη επάνω στο προϊόν που σας παραδόθηκε .
Για να γίνει η αλλαγή θα χρειαστεί να μας στείλετε το προϊόν στην κατάσταση που το παραλάβατε με Courier και να μας ενημερώσετε (τηλεφωνικά ή με email). Τα έξοδα αποστολής για τις αλλαγές επιβαρύνουν τον πελάτη.

Για τον υπολογισμό του χρόνου των 14 ημερών ισχύει άπαξ η ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος που παραγγείλατε στην αρχική σας παραγγελία και δεν μπορεί να επεκτείνεται με αλλεπάλληλες αλλαγές.

Επιστροφή χρημάτων και αλλαγή προϊόντος αποκλείεται για προϊόντα που αφορούν ειδική παραγγελία για τον πελάτη (π.χ γυαλιά οράσεως με βαθμούς, γυαλιά ηλίου με βαθμούς) .

Το «opticallab-eshop» δεν αποδέχεται, δεν επιτρέπει και δε φέρει καμία ευθύνη για επιστροφές, που πραγματοποιούνται σε διάστημα πέραν των δεκατεσσάρων ημερολογιακών (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Επίσης το «opticallab-eshop» δεν δεσμεύεται από την πολιτική αντικατάστασης κι δε φέρει καμία ευθύνη για προϊόντα που έχουν υποστεί οποιαδήποτε βλάβη (ανεξαρτήτως πταίσματος του μεταφορέα // Courier), με δεδομένο ότι τα προϊόντα αποστέλλονται συσκευασμένα.
Αν παρόλα αυτά διαπιστωθεί κάτι παρόμοιο, κάθε περίπτωση εξετάζεται μεμονωμένα εξαντλώντας την διακριτική ευχέρεια του εμπόρου για δικαίωμα τυχόν αντικατάστασης του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το «opticallab-eshop» στο 2105614899, αμέσως μετά την παραλαβή του προϊόντος για το οποίο επικαλείστε κάποιο ελάττωμα. Όλα τα εμπορεύματα αποστέλλονται με ευθύνη του πελάτη.

Εξαιρέσεις:

Αλλαγές δεν γίνονται σε φακούς επαφής που έχουν ειδική παραγγελία, όπως οι αστιγματικοί, οι πολυεστιακοί και οι έγχρωμοι με βαθμούς μυωπίας και χρήματα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση..
Αλλαγές δεν γίνονται στους φακούς των γυαλιών οράσεως που έχουν ήδη τοποθετηθεί σύμφωνα με την παραγγελία σας, στον σκελετό που επιλέξατε. Αλλαγές δεν γίνονται σε προϊόντα που έχουν γίνει κατά ειδική παραγγελία από την κατασκευάστρια εταιρία, κατόπιν δικής σας παραγγελίας. Επίσης σε αυτές τις
περιπτώσεις δεν επιστρέφονται χρήματα.

7. Οροι

Το ηλεκτρονικό κατάστημα «opticallab-eshop»,

—δεν παρεμβαίνει και δεν διορθώνει τα δεδομένα που μεταφέρετε.

—δεσμεύεται ως ανωτέρω κι στο μέτρο που περιγράφεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του.

—δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και
διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση.

Τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για την δική σας εξυπηρέτηση από το ηλεκτρονικό κατάστημα «opticallab-eshop».
Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να προωθηθούν σε καμία περίπτωση
χωρίς την άδεια σας.
Όλα τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος «opticallab-eshop» (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων και φωτογραφιών) ανήκουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα «opticallab-eshop».
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια του εμπόρου κι της ιδιοκτήτριας εταιρίας .
Το ηλεκτρονικό κατάστημα «opticallab-eshop», μέσω των ηλεκτρονικών σελίδων παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προκύψουν διακοπές της σύνδεσης ή άλλα λάθη τεχνικής φύσεως.
Χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές σελίδες της εταιρείας, η χρήση γίνεται σε κάθε περίπτωση με ευθύνη του πελάτη κι με δεδομένη την συγκατάθεση του στους ανωτέρω όρους, στους οποίους παρέχεται πλήρης πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδες και του ειδικού κεφαλαίου με τον τίτλο ‘όροι χρήσης – προστασία Δεδομένων ‘

Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookie ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί. Αυτό θα σας επιτρέψει να επισκεφτείτε ξανά τον διάλογο συναίνεσης cookie και να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας ή να αποσύρετε αμέσως τη συγκατάθεσή σας. Cookie Settings

Επιπλέον, διάφορα προγράμματα περιήγησης προσφέρουν διαφορετικές μεθόδους αποκλεισμού και διαγραφής cookies που χρησιμοποιούνται από ιστότοπους. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποκλείσετε/διαγράψετε τα cookies. Ακολουθούν σύνδεσμοι για έγγραφα υποστήριξης σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής cookies από μεγάλα προγράμματα περιήγησης ιστού:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Εάν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ιστού, επισκεφθείτε τα επίσημα έγγραφα υποστήριξης του προγράμματος περιήγησής σα